Languages

Regulamin

Niniejszy regulamin określa prawa, odpowiedzialność i obowiązki stron oraz warunki dokonywania rezerwacji i najmu obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie www.livingart77.com oraz na portalu www.booking.com Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Livingart77  w ramach usług hotelowych oddaje do wynajmu  obiekty noclegowe zwane w części dalszej regulaminu „Apartament”. Minimalny okres wynajmu to 1 doba.
2. Wynajem Apartamentu obejmuje wyłącznie wynajem obiektu. Koszty dojazdu, ewentualne opłaty za miejsce parkingowe i wyżywienie w trakcie pobytu leżą po stronie Klienta.
3. Osoba  dokonująca rezerwacji obiektu noclegowego zwana jest w dalszej części regulaminu „Klient”
4. Livingart77 świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Mając na uwadze, iż Livingart77 nie jest serwisem 24 godzinnym, w przypadku jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń bądź reklamacji dotyczących jakości usług a nie wymagających pilnej interwencji,  Livingart77 prosi o ich zgłaszanie w godzinach  8:00 - 20:00 w dni powszednie pod numer telefonu: Kraków – +48 530 434 587, Warszawa: +48 516 134 008 lub drogą elektroniczną: info@livingart77.com . W sytuacjach nagłych i nie cierpiących zwłoki, Klient powinien kontaktować się drogą telefoniczną pod numer Warszawa: +48 530 434 920 , Kraków: +48 509 605 766.
5. Livingart77 prosi o informację jeśli dojdzie do jakiegokolwiek nieporozumienia bądź Klient nie będzie zadowolony ze świadczonych usług. Livingart77 dołoży wszelkich starań aby rozwiązać zaistniały problem.
6. Klient przybywający do obiektów noclegowych livingart77 zobowiązany jest do zameldowania się zgodnie z przepisami „Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. ”o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z późniejszymi zmianami”.  W tym celu konieczne jest okazanie dowodu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).
7. Wypełnienie karty meldunkowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu obowiązującego w Livingart77.
8. W kwestiach nie ujętych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

WARUNKI REZERWACJI

1. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa oraz optymalizacji całego procesu rezerwacje w Livingart77 realizowane są przez międzynarodowy portal booking.com. Aby dokonania rezerwacji należy wybrać interesujący nas apartament/pokój a następnie sprawdzić jego dostępność. W tym celu automatycznie zostaniemy przekierowani na profil danego apartamentu na stronie www.booking.com gdzie będziemy mogli dokończyć proces rezerwacji oraz sprawdzić warunki wynajmu obiektu który nas interesuje.
2. W przypadkach szczególnych Livingart77 zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Klienta apartamentu na apartament o podobnym standardzie, w zbliżonej lokalizacji i tej samej cenie.
3. W przypadkach szczególnych Livingart77 zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji dokonanej przez Klienta. W przypadku rezerwacji potwierdzonych wpłatą zaliczki, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona.

ANULACJA  REZERWACJI I SKRÓCENIE OKRESU POBYTU

1. Warunki anulacji i skrócenia pobytu mogą się różnić w zależności od obiektu dlatego prosimy o zapoznanie się z profilem danego obiektu na stronie www.booking.com

DOBA HOTELOWA, PRZEDŁUŻENIE DOBY HOTELOWEJ

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godz. 12.00 w dniu zakończenia rezerwacji. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu rozpoczęcia i zakończenia doby hotelowej w miarę posiadanych możliwości, dostosowując się tym samym do sugestii i potrzeb Klienta.
2. Dzień przed rozpoczęciem rezerwacji klient zobowiązany jest potwierdzić godzinę przybycia. Może zrobić to drogą telefoniczną pod nr. Kraków +48530434587, Warszawa  +48516134008  lub pocztą elektroniczną na adres: Kraków: cracow@livingart77.com, Warszawa: warsaw@livingart77.com. Informacja ta ułatwi dostarczenie na czas kluczy do zarezerwowanego Apartamentu. W szczególnych przypadkach, bez wcześniejszego potwierdzenia godziny przybycia przez Klienta,  osoba przekazująca klucze może potrzebować 2 godzin na dojazd do Klienta. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia o zmianie godziny przybycia do Apartamentu pod nr telefonu Kraków +48 530 434 587, Warszawa:  +48 516 134 008.
3. Życzenie przedłużenia pobytu oraz doby hotelowej Klient powinien zgłosić do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień zakończenia rezerwacji. Livingart77 uwzględni życzenie przedłużenia pobytu oraz doby hotelowej lub w przypadku nie posiadania dostępnych apartamentów może udzielić pomocy w poszukiwaniu innego miejsca noclegowego w miarę posiadanych możliwości.

PRZEKAZANIE I ZWROT KLUCZY DO APARTAMENTU

1. Przekazanie kluczy następuje w dniu rozpoczęcia rezerwacji, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Klienta godziny przybycia do apartamentu (z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem), bezpośrednio w zarezerwowanym apartamencie w obecności naszego przedstawiciela poprzez:
- wypełnienie karty meldunkowej przez Klienta
- przekazanie Klientowi jednego albo dwóch kompletu/-ów kluczy do Apartamentu
- uregulowanie przez Klienta pozostałej do dopłaty należności za rezerwację
2. Nieuregulowanie należności za pobyt może być podstawą do odmówienia wydania kluczy
3. Livingart77 zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta w przypadku gdy:
- klient nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu
- klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji
- podczas poprzedniego pobytu Klient rażąco naruszył Regulamin.
4. Przekazanie kluczy po godzinie 20:00 jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Livingart77.
5. Zwrot kluczy następuje w Apartamencie w dniu zakończenia rezerwacji, w obecności naszego przedstawiciela, po wcześniejszym (z co najmniej 1 godzinnym wyprzedzeniem) ustaleniu z Livingart77 godziny wymeldowania.

PRAWA, OBOWIĄZKI , ODPOWIEDZIALNOŚĆ LIVINGART 77

1. Livingart77 zapewnia Klientowi:
- warunki nieskrępowanego pobytu w Apartamencie
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Kliencie
- wykonanie niezbędnej naprawy zaistniałych usterek w Apartamencie, nie wynikających z nieprawidłowego użytkowania apartamentu przez Klienta, czas realizacji naprawy usterki uzależniony jest od wyznaczonego terminu przez serwis który będzie te usterkę naprawiał
- pościel, ręczniki, artykuły higieniczne
- codzienne sprzątanie wraz z wymianą ręczników i pościeli *wedle życzenia klienta.
2. Livingart77 dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować stan i wyposażenie apartamentów. Mimo tego, Livingart77 nie ponosi odpowiedzialności za awarie, usterki na które nie ma bezpośredniego wpływu i możliwości kontroli podczas pobytu Klienta w Apartamencie (instalacja hydrauliczna, elektryczna, gazowa, itp.). Livingart77 nie ponosi odpowiedzialności za urazy, straty, choroby, dodatkowe koszty poniesione przez Klienta w związku ze z zdarzeniami związanymi z wyżej wymienionymi zaistniałymi okolicznościami.
3. Livingart77 nie ma wpływu na nieudogodnienia spowodowane okresowym ograniczeniem możliwości korzystania z zimnej i ciepłej wody, ogrzewania, brakiem dostawy prądu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, za które Livingart77 nie ponosi odpowiedzialności.
4. Livingart77 nie uwzględnia reklamacji, zgłoszonych po zakończeniu rezerwacji ani też nie udziela rekompensat finansowych, wszelkie spory w tej kwestii podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.
5. Wszelkie uwagi dotyczące pobytu w apartamencie Klient ma obowiązek zgłaszać na bieżąco w trakcie trwania rezerwacji.
6. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Livingart77 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę rzeczy wniesionych przez Klienta na teren Apartamentu, a w szczególności pieniędzy, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
7. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania rezerwacji okoliczności mających charakter siły wyższej Livingart77 może odstąpić od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, za które LivingArt 77 nie ponosi odpowiedzialności oraz nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Klientowi lub jego majątkowi.

PRAWA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia Apartamentu a w szczególności przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
2. Klient  powinien zawiadomić Livingart77 o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,  drogą telefoniczną pod nr. Kraków +48 530 434 587, Warszawa   +48535 999 531  lub pocztą elektroniczną na adres: info@livingart77.com
. 3. Przed położeniem się do snu lub opuszczeniem Apartamentu Klient powinien sprawdzić krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna lub unieruchomić je celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd.
4. Przed każdorazowym opuszczeniem Apartamentu Klient powinien sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych, a po opuszczeniu Apartamentu, w trakcie trwania rezerwacji klucz przechowywać w bezpiecznym miejscu.
5. W apartamencie obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA . Można to robić na balkonie (tylko w Apartamentach posiadających balkon), gdzie czekają  przygotowane w tym celu popielniczki. Zabrania się wyrzucania niedopałków papierosów z balkonu Apartamentu!
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia Apartamentu.
7.  Klient nie może w trakcie trwania rezerwacji przekazywać Apartamentu osobom trzecim.
8. Osoby nie objęte rezerwacją mogą przebywać w Apartamencie w godzinach 07:00 - 22:00.
9. W Apartamencie może nocować tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona podczas dokonania rezerwacji lub przed przyjazdem.
10. Za zgubienie otrzymanego kompletu kluczy Klient ponosi koszt w wysokości 300 zł.
11. Jeżeli w trakcie trwania rezerwacji dojdzie do zgubienia kluczy przez Klienta, Livingart77 wyda  drugi komplet kluczy tylko i wyłącznie po uregulowaniu wyżej wymienionej należności.
12. Klient zobowiązuje się do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz  w taki sposób aby nie naruszać praw pozostałych lokatorów do prywatności i spokoju.
13. Klient jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak : klatki schodowe, windy, korytarze, oraz otoczenie budynku.
14. Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności nie zanieczyszczania chodników, ulic , trawników.
15. Na klatkach schodowych w budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
16. W apartamentach Livingart77 panuje zakaz przetrzymywania zwierząt.
17. W Apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje bezwzględne zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 . W godzinach ciszy nocnej Klient  ma obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych mieszkańców. Livingart77 może odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i żądać opuszczenia Apartamentu oraz obciążyć go w tym przypadku karą w wysokości 500 zł.
18. Zabronione jest urządzanie w Apartamencie imprez towarzyskich, głośne słuchanie muzyki, zachowanie zakłócające spokój innych mieszkańców.
19. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Livingart77 nałoży na Klienta karę w wysokości 500 zł.
20. Apartament nie może być podnajmowany przez Klienta osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.
21. Powyższe postanowienie nie jest naruszane jeżeli Klient wynajął Apartament w celu stałego lub okresowego udostępniania go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co powinno być uprzednio zgłoszone.
22. Powyższe postanowienie nie jest naruszane w przypadku organizowania w Apartamencie dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania mieszkania dla prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem klientów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient decydujący się na pobyt w obiektach noclegowych Livingart77 wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych należącej do Livingart77. Dane osobowe będą przetwarzane przez Livingart77 wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz  w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.